Voorwaarden van inschrijving

 

1 De overeenkomst
1.1 De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, e-mail en/of mondeling voor het volgen van een Pilatestraining.
1.2 De overeenkomst zal per email worden bevestigd en is daarmee bindend.  

2 Eigen Risico en Aansprakelijkheid
2.1 Het volgen van Pilatestrainingen is geheel voor eigen risico van de klant.
2.2 Geertje van der Stempel is niet verantwoordelijk- en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de Pilatestraining. 

3 Betaling
3.1 De klant dient het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de Pilatestraining.
De betaling kan worden voldaan door middel van een overschrijving of contant bij aanvang van de eerste Pilatesles.
3.2 Bij betaling in 2 termijnen dient de helft van het lesgeld bij aanvang van de eerste les betaald te zijn en de tweede helft voor aanvang van de tweede helft van het lesblok. 
3.3 Geertje van der Stempel heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4 Annulering door de klant
4.1 De Pilatestrainingen kunnen uitsluitend gevolgd worden in overleg met de trainer en op afspraak.
4.2 Bij annulering meer dan 2 weken voor aanvang van het lesblok, worden er geen kosten in rekening gebracht.
4.3 Bij annulering minder dan 2 weken doch meer dan 1 week voor aanvang van het lesblok, wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
4.4 Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van het lesblok, wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.
4.5 Indien de klant in verband met medische en/of andere redenen stopt, zal in redelijkheid bekeken worden wat de financiële consequenties zijn.
4.6 Indien de klant besluit om te stoppen met het volgen van de training, wordt zijn/haar plaats in het betreffende lesuur gebruikt om iemand anders te kunnen trainen.

5 Annulering door Geertje van der Stempel
5.1 Geertje van der Stempel heeft het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en tijden te wijzigen.
5.2 Geertje van der Stempel heeft het recht zonder opgave van redenen een Pilatestraining te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les en eventueel overige al betaalde lessen.
5.3 Indien Geertje van der Stempel geen vervangende trainer kan aanbieden, worden de dientengevolge gemiste/te missen sessie(s) niet in rekening gebracht.

6 Privacy / vastleggen van gegevens
6.1 De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door Geertje van der Stempel uitsluitend voor administratieve- en trainingsdoeleinden gebruikt. De gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.

7 Wijzingen door de klant
7.1 Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan Geertje van der Stempel te melden.
7.2 Elke klant is verplicht wijzigingen in de lichamelijke conditie onmiddellijk te melden aan de trainer, ook als dit niet relevant lijkt.

8 Wijzingen door Geertje van der Stempel 
8.1 Geertje van der Stempel behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
8.2 Geertje van der Stempel heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren. Deze gelden alleen voor losse lessen en lesblokken die na de prijswijziging door de klant worden gekocht.
8.3 De geldende Algemene Voorwaarden worden uitgereikt bij inschrijving en staan te lezen op de website van Geertje van der Stempel.
8.4 In alle onvoorziene gevallen beslist Geertje van der Stempel.
8.5 Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie.

9 Toepasselijkheid
9.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Geertje van der Stempel betreffende deelname aan trainingen en lesblokken en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

Contact